Setup Menus in Admin Panel

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Online Trainingen TreeSwing

Artikel 1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.treeswing.nl en alle online diensten die hierop worden aangeboden.
Gegevens van TreeSwing organisatie (TS vervolgens in tekst genoemd):

TreeSwing
Reggelaan 13
2105 VG Heemstede
KvK-nummer: 71250506
BTW-nummer: NL186385900B01
info@treeswing.nl

TreeSwing mag altijd de Algemene Voorwaarden veranderen. Omdat je www.treeswing.nl gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 2. Deelname aan de online trainingen
2.1 TS biedt verschillende online trainingen aan, namelijk:
• In 5 Stappen naar Jouw Ideale Baan
2.3 Je kunt zowel als bedrijf als particulier deelnemen aan de TS online programma’s.
2.5 TS kan niet garanderen dat het volgen vanTS online programma of training ervoor zorgt dat je succesvolle verandering ondergaat. Wel zal TreeSwing zich altijd inspannen dat je alle handvatten hebt om met succes de online training te volgen en af te ronden. TS adviseert alle deelnemers om voldoende tijd te reserveren om de theorie besproken in de video’s te bestuderen en de opdrachten te maken. Hiervoor raadt TreeSwing aan zelf een notitieboekje aan te schaffen om aantekeningen te maken.

Artikel 3. Betaling online coaching programma’s.
3. Betaling
3.1 Betaling is altijd in één keer via https://treeswing.nl/shop/ waarbij je kan betalen via:
* Ideal
* Creditcard
3.2 TS heeft een ‘niet goed geld terug garantie’ daar TS het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn. Tot veertien dagen na de start van de training kun je jouw deelname kosteloos annuleren door een mail te sturen j.vissers@treeswing.nl meteen duidelijk aantoonbare reden waarom je gebruik wil maken van deze garantieregel. Wel dien je het ontvangen online coaching materiaal in te leveren en vervallen eventuele licenties op de door TS verstrekte trainingen en tools.
3.3 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan TS online training te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en opdrachten) van alle online TS trainingen zijn intellectueel eigendomsrechten van Janneke Beunder-Vissers. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.
4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij TS.
4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je TS een direct opeisbare boete van vijfduizend Euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend Euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten.

Artikel 5. Materialen en licenties
Het is het streven van TS om de materialen ten behoeve van de online coaching programma’s levenslang online te laten inzien, maar TS kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaatsvinden door bijv. verandering van url, informeert TS altijd van te voren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan j.vissers@treeswing.nl gemaild, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor risico deelnemer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 TS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.2 TS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart TS voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
6.3 TS is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het online coaching programma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 7. Klachten
7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het online training programma met TS zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van TS, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wetbevoegde rechter.
7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Heemstede, juni 2018.

top
TreeSwing © 2018 | All rights reserved | KvK 71250506 | Reggelaan 13 | 2105VG Heemstede

Algemene voorwaarden | Privacy beleid